Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beste klant,

Als distributeur staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens.

Naar aanleiding van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en die van kracht wordt op 25 mei 2018, zetten wij hieronder uiteen hoe wij deze persoonsgegevens in alle vertrouwen beschermen en ze uitsluitend gebruiken ter uitoefening van de opdracht die u ons heeft toevertrouwd.

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen betrekking hebben op u in uw hoedanigheid als klant.

Wij dienen u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons verwerkt worden op het volgende te wijzen.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is “Brandmelder.be”.

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 79 met als ondernemingsnummer BE 0662.503.070.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds terecht bij dhr. Nathan Sobrie via brief op het bovenstaande adres of via e-mail (info@brandmelder.be).

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Brandmelder.be :

 • Om uw bestelling te kunnen verwerken;
 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • Om u informatie te sturen.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van klanten te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in elke nieuwsbrief die “Brandmelder.be” verstuurt.

3. Welke persoonsgegevens en van wie?

In het kader van de vermelde doeleinden kan “Brandmelder.be” de volgende persoonsgegevens verwerken:

voornaam, naam, e-mailadres, adres, ondernemingsnummer, etc.

Brandmelder.be verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkenen zelf of hun aanverwanten hebben aangeleverd.

Brandmelder.be verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf werden aangebracht zoals persoonsgegevens die door de cliënt worden aangeleverd betreffende zijn werknemers, bestuurders, klanten, leveranciers. De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder punt 2 vermelde doeleinden. De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

4. Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als third service providers voor rekening en onder de

controle van de verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal

Brandmelder.be de in dit kader verzamelde persoonsgegevens NIET meedelen, verkopen, verhuren of

uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd

gebracht en hiermee uitdrukkelijk mee instemde.

Brandmelder.be kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of

zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen

nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering te voldoen.

5. Veiligheidsmaatregelen

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een beroep op doet. Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst van de veiligheidsmaatregelen:

Alarmsysteem

 • Het bureau is enkel toegankelijk met een persoonlijke alarmcode
 • Het alarmsysteem reageert op overtreding van elke individuele gealarmeerde zone
 • Bewegingsdetectie buiten kantooruren
 • Klanten dienen altijd aan te bellen en worden persoonlijk binnen gelaten
 • Wachtwoord beveiliging werkstations
 • Wachtwoordbeveiliging op iedere computer voor login (2 factor authenticatie)
 • Schermbeveiliging die binnen een kortere periode wordt geactiveerd als de computer niet actief is
 • Schermbeveiliging om in te loggen als deze een korte periode inactief is
 • Beveiligingen hard copy informatie
 • Het kantoor werkt zo veel als mogelijk digitaal
 • Informatie welke op papier wordt bijgehouden wordt bewaard in het archief en indien ze niet meer nodig is vernietigd via de papierversnipperaar of teruggeven aan de klant

6. Bewaringstermijn

Brandmelder.be bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist of versnipperd, tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.

7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, nietprofilering
en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Brandmelder.be kan weigeren gevolg te geven aan verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, omdat ze bv. herhaaldelijk plaatsvinden zonder redelijke tussenpozen. Brandmelder.be kan ook aanvullende informatie vragen die nodig is om zekerheid te krijgen over de identiteit van de verzoeker.

8. Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht indienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be